Zobacz cały kurs giełdowy >>

Giełda w zbliżeniu -zacznijmy od początku

Kurs giełdowy dla początkujących - krótko i treściwie

Bez egzaminu, bez stresu, bez towarzystwa - krótkie, tematyczne filmy przybliżające podstawy.
Nie zdążyłeś obejrzeć całości? Wrócisz w dowolnym momencie. Giełda w 10 filmach zaczeka.

Dostęp do kursu >>

GIEŁDA - podstawy I

Giełda papierów wartościowych -
czyli po co to komu i jak to działa

 • co to jest i po co jest giełda papierów wartościowych
 • co to są akcje?
 • po co firmy wchodzą na giełdę?
 • indeksy giełdowe - jak działają i dlaczego jest ich aż tyle?
Dostęp do kursu >>

GIEŁDA - podstawy II

Giełda papierów wartościowych
- nie tylko akcje

 • obligacje korporacyjne
 • ETF
 • certyfikaty inwestycyjne, certyfikaty strukturyzowane
 • prawa poboru
 • opcje

SESJA GIEŁDOWA

Sesja giełdowa - wszystko według harmonogramu

Dostęp do kursu >>
 • różne instrumenty - różne harmonogramy
 • TKO i TWO - Teoretyczny Kurs Otwarcia i Teoretyczny Wolumen Otwarcia
 • statyczne i dynamiczne ograniczenia kursu - widełki;
  kursy otwarci i zamknięcia
 • Przed Otwarciem - Notowania Ciągłe - Przed Zamknięciem - Dogrywka
 • notowania z dwukrotnym fixingiem
 • kroki notowań, zawieszanie notowań

ZLECENIA GIEŁDOWE

Co i jak kupujemy na giełdzie - zlecenia giełdowe

Dostęp do kursu>>
 • arkusz zleceń - oferty kupujących i sprzedających w formie zleceń
 • hierarchia ważności zleceń
 • PKC - zlecenie Po Każdej Cenie
 • PCR - Po Cenie Rynkowej
 • Zlecenie z limitem ceny
 • PEG - zlecenie z limitem powiązanym z najlepszą ceną
 • Zlecenie z limitem aktywacji - Stop Loss i Stop Limit
 • terminy ważności zleceń, WiA, WlA, minimalna wielkość wykonania, wielkość ujawniana

ANALIZA TECHNICZNA
i FUNDAMENTALNA

Analiza techniczna i fundamentalna

Dostęp do kursu>>
 • badamy wykres albo sprawozdania finansowe
 • analiza przyczyn i skutków
 • analiza makroekonomiczna otoczenia
 • porównanie spółki vs spółki konkurencyjne
 • wykres dyskontuje wszystko - historia się powtarza - nie walcz z trendem

OFERTA PUBLICZNA AKCJI - IPO

Oferta publiczna akcji - jak wziąć w niej udział i czy w ogóle warto?

Dostęp do kursu>>
 • czym jest IPO i na co zwrócić największą uwagę?
 • co trzeba zrobić aby kupić akcje przed debiutem?
 • dowiedz się jak czytać prospekt emisyjny
 • zobacz jak radzą sobie debiutanci

EMOCJE NA RYNKU

Emocje na rynku - dajesz radę?

Dostęp do kursu>>
 • jakie podświadomie zjawiska w naszym umyśle utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji?
 • dlaczego praca nad psychologią inwestowania stanowi w opinii wielu praktyków rynkowych najważniejszą składową sukcesu ich strategii.

DAYTRADING

Dostęp do kursu>>
 • liczy się wynik nie procent
 • swing, arkusz zleceń czy analiza techniczna?
 • "Jack of all trades, master of none "- zmienność jest na całym rynku
 • "working 9 to 5" - stres i praca praktycznie na cały
 • etat elastyczność, wyczucie rynku i money management. wielkość pozycji
 • timing - masz rację albo pieniądze
 • arkusz zleceń, monitor transakcji, wykres, komunikaty ESPI i equity story czyli znajomość rynku i narzędzi inwestycyjnych

Daytrading czyli inwestowanie jednosesyjne

BOSSASTATICATRADER

Dostęp do kursu>>
 • z czym wyjść na rynek
 • klasyczna Statica z modułem analitycznym
 • analityka ze Statiki 5
 • nowa część inwestycyjna - formatka zleceń, koszyk zleceń i oneClickTrading
 • elastyczne układy ekranu
 • składanie zleceń w wielu miejsc w aplikacji

Platforma bossaStaticaTrader od początku

OTWIERANIE RACHUNKU INWESTYCYJNEGO

Otwieranie rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ

Dostęp do kursu>>
 • kto może otworzyć rachunek inwestycyjny
 • umowa ramowa - co to?
 • otwarcie przez internet - skan dowodu, potwierdzenie adresu zamieszkania, wzór podpisu
 • w oddziale banku lub domu maklerskiego
 • podpisanie umowy korespondencyjnie
 • FATCA, CRS, MIFID
 • aktywacja umowy ramowej i otwarcie konkretnego rachunku

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celach edukacyjnych i w ramach promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.